تماس با دفتر استعدادهای درخشان

مکان استقرار: 
ساختمان علوم انسانی ۲– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 
نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
مهدی وحدانی

کارشناس استعدادهای درخشان

 ۱۰۸۳ ۳۲۲۰۱۰۸۳