تماس با امور دانشجویان غیر ایرانی

مکان استقرار: 
ساختمان علوم انسانی ۲– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 
نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
مهدی پریز

کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه

 1085 ۳۲۲۰۱۰۸5