تماس با دانش آموختگان

مکان استقرار: 
ساختمان علوم انسانی ۲– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 
نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 علیرضا باصبر  مسئول دانش آموختگان 1082

32201082

 معصومه ارغند  کارشناس دانش آموختگان 1091 32201091