فرآیندهای آموزشی
 

انتخاب واحد و حذف و اضافه:

درخواست حذف درس و ترم:

درخواست اخذ درس مطالعه آزاد:

درخواست مجوز ادامه تحصیل:

درخواست مرخصی:

سایر:فرآیندهای تحصیلات تکمیلی


فرآیند اخذ کارت دانشجویی- تغذیه