کارکنان حوزه مدیریت

مکان استقرار: 
ساختمان علوم انسانی ۲– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 
نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 سید بیژن جیا  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1079  
مهدی وحدانی

 مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس استعدادهای درخشان

 1083  

 

کارکنان مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی