دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی به شماره 9610/2/23 مورخ 96/10/5  ازسوی رئیس سازمان امور دانشجویان ابلاغ شد. دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی به شماره 9610/2/23 مورخ 96/10/5  ازسوی رئیس سازمان امور دانشجویان ابلاغ شد.

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی