در راستای اجرای ماده 12 آیین نامه آموزشی و با توجه به مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی:   از دانشجویان ورودی سال 93 برای تحصیل در نیمسال نهم و دهم و دانشجویان ورودی 94 و بعد از آن برای تحصیل در نیمسال نهم   در صورت حذف و یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس هزینه‌ای معادل شهریه متغیر دانشجویان نوبت دوم اخذ می گردد.   لازم به ذکر است پس از این مدت و در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص با تمدید سنوات شهریه کامل (متغیر و ثابت) برای دانشجویان لحاظ می‌گردد.

در راستای اجرای ماده 12 آیین نامه آموزشی و با توجه به مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی:

 

از دانشجویان ورودی سال 93 برای تحصیل در نیمسال نهم و دهم

و

دانشجویان ورودی 94 و بعد از آن برای تحصیل در نیمسال نهم

 

در صورت حذف و یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس هزینه‌ای معادل شهریه متغیر دانشجویان نوبت دوم اخذ می گردد.

 

لازم به ذکر است پس از این مدت و در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص با تمدید سنوات شهریه کامل (متغیر و ثابت) برای دانشجویان لحاظ می‌گردد.