برنامه هفتگی ورودی های جدید -کارشناسی با آزمون

 

 

# عنوان فایل راهنما pdf
1 برنامه هفتگی ورودیهای جدید کارشناسی  مهندسی برق (اصلاحیه)
2 برنامه هفتگی ورودیهای جدید کارشناسی مهندسی شیمی(اصلاحیه)
3 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی مهندسی صنایع (اصلاحیه)
4 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی مهندسی عمران(اصلاحیه)
5 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی مهندسی کامپیوتر(اصلاحیه)
6 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی مهندسی مکانیک(اصلاحیه)
7 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی مهندسی نقشه برداری(اصلاحیه)
8 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی ارتباط تصویر (اصلاحیه)
9 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی شهرسازی(اصلاحیه)
10 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی معماری(اصلاحیه)
11 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی مشاوره 
12 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی حسابداری (اصلاحیه)
13 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی اقتصاد(اصلاحیه)
14 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی مدیریت بازرگانی(اصلاحیه)
15 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی روانشناسی (اصلاحیه )
16 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی حقوق(اصلاحیه)
17 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی زبان و ادبیات
18 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی علوم تربیتی(اصلاحیه)
19 برنامه هفتگی  ورودیهای جدید کارشناسی علوم سیاسی