تماس با مسئول دفتر استعدادهای درخشان

  

   

مکان استقرار: 

  ساختمان علوم انسانی 1– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - اتاق 115 - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 

 

  سمت سازمانی

 تلفن مستقیم

تلفن داخلی

مهرداد مردانی

 

 مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 کارشناس استعدادهای درخشان

32201083

1083