تماس با کارشناس دانشجویان غیر ایرانی

 

    مکان استقرار: 

  ساختمان علوم انسانی 1– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - اتاق 117 - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 
  

 

  سمت سازمانی

 تلفن مستقیم

تلفن داخلی

مهدی پریز

کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه

و کارشناس دانشجویان غیرایرانی

32201085

1085