اطلاعات تماس همکاران پشتیبان امتحانات

 

 

شناسه کاربری تلفن و شماره همراه

1

ubexamsupport1@

05832201520

2

ubexamsupport2@

05832201521

3

ubexamsupport3@
 
05832201522

4

ubexamsupport4@

05832201523

5

ubexamsupport5@ 05832201524