اطلاعات تماس همکاران پشتیبان سامانه مجازی 

 

 

رشته تحصیلی

شناسه کاربری تلفن و شماره همراه

آقای بی غم

مهندسی عمران 
دروس مشترک فنی مهندسی
زبان فارسی
زبان روسی
mahdibghm@

09370214599

05832201095

آقای سعید شادمیر


مهندسی صنایع
مهندسی مکانیک
مهندسی کامپیوتر

@s_shadmir

09025879250

05832201092

آقای امین آشفته

مهندسی برق

مهندسی نقشه‌برداری 

مهندسی شیمی

shofteh64@
09151864862
05832201077

آقای کمالی

مهندسی معماری
ارتباط تصویری
صنایع دستی
مهندسی شهرسازی

kamali15@

09925669743

05832201314

آقای علی مرتضائیان

علوم کامپیوتر
ریاضی
آمار
فیزیک

@mortezaian 09159831376

آقای قلیزاده

مدیریت بازرگانی
زبان روسی
علوم اقتصادی
زبان انگلیسی

گروه معارف

@gholizadeh6493

09158866108

05832201097

آقای احمد ریحانی

حسابداری
علوم ورزشی
علوم سیاسی

@ahmad64833

 

09356483380

05832201098

آقای ایمانی

راهنمایی و مشاوره
روانشناسی
حقوق
علوم تربیتی

@emani_ah

09370370623

05832201217