اطلاعات تماس همکاران پشتیبان  پایان ترم 

 

شماره تماس

ایدی تلگرام
5832201117 examsupport1
5832201518 examsupport2
5832201089 examsupport3
5832201092 examsupport4
5832201073 examsupport5
5832201531 examsupport6
5832201103 examsupport7