شهریه

 راهنمای پرداخت الکترونیک در سامانه جامع آموزشی گلستان

 
کلیه دانشجویان شهریه‌پرداز می‌بایست شهریه ثابت نیمسال را در موعد انتخاب واحد و شهریه متغیر را حداکثر تا 2 ماه پس از شروع کلاس‌ها پرداخت نمایند.
 

شهریه دوره نوبت دوم ورودی های مختلف

سایر شهریه‌ها

  شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 93-92

  شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 94-93

  شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 95-94

  شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 96-95

  شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 97-96

  شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 98-97

  شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی 99-98

شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

شهریه دوره نوبت دوم ورودی های سال تحصیلی ۴۰۱-۴۰۰