قوانین شهریه اخذ مجدد دروس برای دانشجویان دوره روزانه

 

# عنوان  
1            شهریه اخذ مجدد دروس  کارشناسی                           مشاهده         
2                                     شهریه اخذ مجدد دروس کاردانی و کارشناسی ناپیوسته                                             مشاهده       
3   شهریه اخذمجدد دروس کارشناسی ارشد       مشاهده