مسئول دانش آموختگان

سمت سازمانی : کارشناس مسئول خدمات آموزشی (مسئول دانش آموختگان)

نام و نام خانوادگی:   علیرضا باصبر

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشدزبان و ادبیات فارسی

شماره تماس مستقیم: 32201082

شماره تماس داخلی: 1082

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 119