تکمیل کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید

تکمیل پرسشنامه سلامت

کلیه پذیرفته‌شدگان لازم است با مراجعه به "سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید" به آدرس‌های زیر، ۲ پرسشنامه مربوط را تکمیل و خروجی چاپ شده از اطلاعات سامانه را درلیست مدارک ازسالی که پست می شود قرار دهید:

سلامت جسم: https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
سلامت روان: https://portal.saorg.ir/mentalhealth

 

 تذکر: در صورت  قرار ندادن نسخه چاپی پرسشنامه در لیست مدارک پست شده ، انتخاب واحد شما معلق خواهد شد.