کارشناس استعدادهای درخشان و مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

سمت سازمانی : کارشناس استعدادهای درخشان و مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:   مهدی وحدانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

شماره تماس مستقیم: 32201083

شماره تماس داخلی: 1083

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 115