کارشناس پذیرش، ثبت‌نام و بایگانی دیجیتال و فیزیکی

سمت سازمانی : کارشناس پذیرش، ثبت‌نام و بایگانی دیجیتال و فیزیکی

نام و نام خانوادگی:    مهرداد مردانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک

شماره تماس مستقیم: 05832201136

شماره تماس داخلی: 1136

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 110