کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده های علوم انسانی، هنر و مسئول امتحانات

سمت سازمانی : کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده های علوم انسانی، هنر و امتحانات

نام و نام خانوادگی:    محمد رحیم یگانه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس مستقیم: 32201090

شماره تماس داخلی: 1090

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 106