کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده های فنی مهندسی و علوم پایه

سمت سازمانی : کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده های فنی مهندسی و علوم پایه

نام و نام خانوادگی:    سعید فرخی استاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

شماره تماس مستقیم: 32284619

شماره تماس داخلی: 

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 106