کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و هنر

سمت سازمانی : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و هنر

نام و نام خانوادگی:   سارا یزدان‌پناه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مشاوره

شماره تماس مستقیم: 32201086

شماره تماس داخلی: 1086

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 108