کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

سمت سازمانی : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

نام و نام خانوادگی:   عذرا طالب زاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس مستقیم: 32201084

شماره تماس داخلی: 1084

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 107