کارشناس دانش آموختگان

سمت سازمانی : کارشناس دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی:   معصومه ارغند

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس مستقیم: 32201091

شماره تماس داخلی: 1091

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 118