کارشناس فناوری اطلاعات حوزه آموزش

سمت سازمانی : کارشناس فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی:     رضا ایزانلو

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

شماره تماس مستقیم: -

شماره تماس داخلی: 1083

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 115