سمت سازمانی : کارشناس مسئول گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

نام و نام خانوادگی:   وحیده بجنوردی وحید

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم تصمیم و مهندسی دانش

شماره تماس مستقیم: 32201135

شماره تماس داخلی: 1135

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی