آئین نامه اجرائی تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی