سمت سازمانی :    مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی  نام و نام خانوادگی:      ابراهیم محمدی رازی مدرک تحصیلی : دکتری فیزیک کاربردی شماره تماس مستقیم:  شماره تماس داخلی: 1083 مکان اسقرار واحد : ساختمان علوم انسانی 1 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

سمت سازمانی :  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

نام و نام خانوادگی:    ابراهیم محمدی رازی

مدرک تحصیلی : دکتری فیزیک کاربردی

شماره تماس مستقیم: 

شماره تماس داخلی: 1083

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی