درراستای اجرای مصوبات هیأت امنای دانشگاه‎های خراسان شمالی برای بررسی درخواست‎ها در شورای‎های بررسی موارد خاص دانشگاه‏ و استان هزینه خدمات به شرح جدول ذیل دریافت می‏گردد.   ردیف شرح عناوین خدمات شرح مبلغ دریافت (ریال) 1 درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت مرخصی بدون احتساب در سنوات از کمیسیون بررسی موارد خاص 230000 2 درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت تمدید سنوات آموزشی از کمیسیون بررسی موارد خاص 230000 3 درخواست دانشجو مبنی بر انتقال، مهمانی، انتقال تؤام با تغییر رشته و تغییر رشته داخلی از کمیسیون بررسی موارد خاص 230000 4 درخواست دانشجو مبنی بر بررسی سایر مشکلات آموزشی مرتبط با کمیسیون بررسی موارد خاص 230000 5 درخواست دانشجو مبنی بر هر بار بررسی امکان ادامه تحصیل دانشجویان مشروطی منجر به اخراج از کمیسیون بررسی موارد خاص 1150000 6 درخواست بازگشت به تحصیل از کمیسیون بررسی موارد خاص (دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل) 1150000     پرداخت هزینه برای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به صورت الکترونیک و پس از تأیید درخواست توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی با مراجعه دانشجو به پیشخوان خدمت در سامانه جامع آموزشی گلستان امکان‌پذیر می‏باشد.

درراستای اجرای مصوبات هیأت امنای دانشگاه‎های خراسان شمالی برای بررسی درخواست‎ها در شورای‎های بررسی موارد خاص دانشگاه‏ و استان هزینه خدمات به شرح جدول ذیل دریافت می‏گردد.

 

ردیف

شرح عناوین خدمات

شرح مبلغ دریافت (ریال)

1

درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت مرخصی بدون احتساب در سنوات از کمیسیون بررسی موارد خاص

230000

2

درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت تمدید سنوات آموزشی از کمیسیون بررسی موارد خاص

230000

3

درخواست دانشجو مبنی بر انتقال، مهمانی، انتقال تؤام با تغییر رشته و تغییر رشته داخلی از کمیسیون بررسی موارد خاص

230000

4

درخواست دانشجو مبنی بر بررسی سایر مشکلات آموزشی مرتبط با کمیسیون بررسی موارد خاص

230000

5

درخواست دانشجو مبنی بر هر بار بررسی امکان ادامه تحصیل دانشجویان مشروطی منجر به اخراج از کمیسیون بررسی موارد خاص

1150000

6

درخواست بازگشت به تحصیل از کمیسیون بررسی موارد خاص (دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل)

1150000

 

 

پرداخت هزینه برای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به صورت الکترونیک و پس از تأیید درخواست توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی با مراجعه دانشجو به پیشخوان خدمت در سامانه جامع آموزشی گلستان امکان‌پذیر می‏باشد.