اخذ دروس پروژه (کارشناسی)، سمینار و پایان‌نامه (کارشناسی ارشد)

اخذ دروس پروژه (کارشناسی)، سمینار و پایان‌نامه (کارشناسی ارشد)


دانشجویان متقاضی اخذ دروس پروژه (کارشناسی)، سمینار و پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) ملزم هستند با مراجعه به پیشخوان خدمت سامانه گلستان قسمت درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی و پژوهشی موضوع درخواست خود را ثبت و ارسال نمایند. اخذ درس در بازه زمانی انتخاب واحد درصورتی مقدور خواهد بود که فرایند تصویب موضوع تکمیل شده باشد.