برای اولین بار در دانشگاه، درس  "شناخت محیط زیست"  به‌عنوان درس اختیاری  مازاد بر سرفصل با تأثیر در معدل نیمسال و کل  برای کلیه دانشجویان کارشناسی قابل انتخاب است. برای رشته‌هایی که درس فوق یا معادل آن‌ها در برنامه درسی رشته (اختیاری ، اصلی و ...)  موجود است، دانشجویان باید اقدام به انتخاب درس با کد رشته تحصیلی خود نمایند.   مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد

برای اولین بار در دانشگاه، درس "شناخت محیط زیست" به‌عنوان درس اختیاری مازاد بر سرفصل با تأثیر در معدل نیمسال و کل برای کلیه دانشجویان کارشناسی قابل انتخاب است. برای رشته‌هایی که درس فوق یا معادل آن‌ها در برنامه درسی رشته (اختیاری ، اصلی و ...)  موجود است، دانشجویان باید اقدام به انتخاب درس با کد رشته تحصیلی خود نمایند.

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد