بخشنامه اصلاحیه آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری  از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد. بخشنامه اصلاحیه آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری

بخشنامه اصلاحیه آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری  از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

بخشنامه اصلاحیه آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری