اطلاعات دانشکده علوم انسانی

اطلاعات دانشکده علوم انسانی


اطلاعات کاربردی دانشکده علوم انسانی

 

 

 

    سمت سازمانی

 تلفن مستقیم

تلفن داخلی

1 محمد ریحانی رئیس دانشکده

-

1 بهنام الیاس پور معاون دانشکده

-

1 سعید قدرتی   کارشناس دانشکده

32201186

1186