اطلاعیه بورس تحصیلی دولت چین

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت چین


اطلاعیه بورس تحصیلی دولت چین ، به پیوست ارسال می‌گردد. 

متن اطلاعیه

پیوست ۱

پیوست ۲

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:

www.china-aibo.cn/en

 scholarship.ir