دانشجویان مشروحه جدول ذیل تا پایان وقت اداری چهارشنبه 13/09/1398به مدیریت امور آموزشی، ساختمان علوم انسانی 1، اتاق 117 مراجعه نمایند.   مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد

دانشجویان مشروحه جدول ذیل تا پایان وقت اداری چهارشنبه 13/09/1398به مدیریت امور آموزشی، ساختمان علوم انسانی 1، اتاق 117 مراجعه نمایند.

 

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد