دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 94 (تمدید سنوات آموزشی) و ۹3 و ماقبل (تمدید سنوات کمیسیونی) که برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹9-۹8 قصد انتخاب واحد، اخذ معرفی به استاد، پروژه، کارآموزی و یا تمدید میهمانی دارند، لازم است نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات خود در سامانه جامع آموزشی گلستان اقدام نمایند. شایان ذکر است پیش از شروع زمان انتخاب واحد، می بایست مجوز های لازم اخذ شده باشد.   مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد      

دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 94 (تمدید سنوات آموزشی) و ۹3 و ماقبل (تمدید سنوات کمیسیونی) که برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹9-۹8 قصد انتخاب واحد، اخذ معرفی به استاد، پروژه، کارآموزی و یا تمدید میهمانی دارند، لازم است نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات خود در سامانه جامع آموزشی گلستان اقدام نمایند.
شایان ذکر است پیش از شروع زمان انتخاب واحد، می بایست مجوز های لازم اخذ شده باشد.

 

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد