به اطلاع دانشجویان محترم می رساند: پیرو اعلام های قبلی دانشجویان با کسری مدرک درپرونده ثبت نامی (دانشجویان کارشناسی: اصل دیپلم ، اصل پیش دانشگاهی، دانشجویان کارشناسی ارشد: اصل گواهی موقت کارشناسی یا دانشنامه) براساس دستورالعمل های ثبت نامی امکان انتخاب واحد در نیمسال آتی ( نیمسال اول سال تحصیلی 99-98) را نخواهند داشت. لذا خواهشمند است این دسته از دانشجویان هرچه سریعتر با مراجعه به آقای مردانی کارشناس پذیرش، ثبت نام و بایگانی (ساختمان علوم انسانی اتاق 110 -  ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۳۶ ) نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایند.   ( برای مشاهده لیست دانشجویان و لیست کسری مدارک کلیک کنید )  

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:
پیرو اعلام های قبلی دانشجویان با کسری مدرک درپرونده ثبت نامی (دانشجویان کارشناسی: اصل دیپلم ، اصل پیش دانشگاهی، دانشجویان کارشناسی ارشد: اصل گواهی موقت کارشناسی یا دانشنامه) براساس دستورالعمل های ثبت نامی امکان انتخاب واحد در نیمسال آتی ( نیمسال اول سال تحصیلی 99-98) را نخواهند داشت. لذا خواهشمند است این دسته از دانشجویان هرچه سریعتر با مراجعه به آقای مردانی کارشناس پذیرش، ثبت نام و بایگانی (ساختمان علوم انسانی اتاق 110 - ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۳۶) نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایند.

 

(برای مشاهده لیست دانشجویان و لیست کسری مدارک کلیک کنید)