اطلاعیه تکمیل پرسشنامه سوابق تحصیلی برای دانشجویان ورودی مهر سال 99 و بهمن 98

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه سوابق تحصیلی برای دانشجویان ورودی مهر سال 99 و بهمن 98


دانشجویان گرامی:
 
نظر به تکمیل مدارک ثبت نامی و حذف مشکلات احتمالی در انتخاب واحد نیمسال آتی لازم است با مطالعه راهنما،
پرسشنامه را تکمیل نمایید.
در صورت تکمیل صحیح پرسشنامه پیگیری لازم از سوی اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه درخصوص
تکمیل پرونده انجام خواهد شد.
 
توجه: 
1_پرسشنامه برای دانشجویان ورودی مهر سال 99 و بهمن 98 تهیه شده است.
 
۲_مهلت پاسخگویی به پرسشنامه 99/10/5 می باشد.