اطلاعیه تکمیل پرونده ثبت نامی

اطلاعیه تکمیل پرونده ثبت نامی


قابل توجه دانشجویان محترم؛

دانشجویان محترم فهرست زیر برای تکمیل پرونده ثبت نامی تا تاریخ 1401/03/25 به ساختمان علوم انسانی 1 اتاق 110 آقای پریز مراجعه نمایند.

نام

نام خانوادگی

رشته قبولی

اذین

فیروزیان

امار

مرضیه

حسین زاده

علوم کامپیوتر

شادی

علی دادیانی

علوم کامپیوتر

سیده زهره

سیدی

فیزیک

زینب

حاجی علیان

مهندسی معماری

نسرین

رستمی

مهندسی معماری

محدثه

یوسفی

زبان و ادبیات فارسی

سجاد

داودب

حسابداری