پذیرفته‌‏شده‏‌ی محترم:           بدینوسیله ورود شما به خانواده بزرگ دانشگاه بجنورد را تبریک عرض می‌نماییم. این اولین قدم شما برای ورود به این دانشگاه و پیوستن به خیل فرهیختگانی است که پیش از شما در این راه قدم نهاده‌اند، لذا سعی کنید این اولین قدم‌ها را با دقت و حوصله برداشته و توضیحات این اطلاعیه را بطور کامل مطالعه فرمایید: اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته شدگان دکتری1398  

پذیرفته‌‏شده‏‌ی محترم:

          بدینوسیله ورود شما به خانواده بزرگ دانشگاه بجنورد را تبریک عرض می‌نماییم. این اولین قدم شما برای ورود به این دانشگاه و پیوستن به خیل فرهیختگانی است که پیش از شما در این راه قدم نهاده‌اند، لذا سعی کنید این اولین قدم‌ها را با دقت و حوصله برداشته و توضیحات این اطلاعیه را بطور کامل مطالعه فرمایید:

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته شدگان دکتری1398