اطلاعیه زمان و شرایط ترمیم (حذف و اضافه)

اطلاعیه زمان و شرایط ترمیم (حذف و اضافه)


قابل توجه دانشجویان گرامی‌:
 
زمان ترمیم (حذف و اضافه)از ساعت ٨ صبح روز شنبه  ١٣٩٩/١٢/٠٩ تا ساعت ١۴ روز دوشنبه ١٣٩٩/١٢/١١ قابل انجام است. 
طبق مصوبه شورای آموزشی در نیمسال دوم سال تحصیلی ١۴٠٠-١٣٩٩: 
 
• تعداد درس مجاز حذف در ترمیم: ٣
• تعداد درس مجاز اضافه در ترمیم: ٣
• تعداد واحد مجاز حذف در ترمیم: ١٢
• تعداد واحد مجاز اضافه در ترمیم: ١٢
تعیین شد.