دانشجویان مشروحه ذیل به دلیل عدم وصول نمرات دوره تابستان 98-97 در ترم جاری تا پایان وقت اداری 98/7/17 فرصت دارند نمرات را تحویل آموزش دانشگاه نمایند، در غیر این‌صورت دروسی که رعایت پیش نیاز و هم نیاز نگردیده حذف می شود . ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی نام درس مشکل 1 امیرحسین حیدری 9613118145 ریاضی مهندسی عدم رعایت پیشنیاز 2 محسن صادقی 9613118275 معادلات دیفرانسیل عدم رعایت پیشنیاز 3 علی دلارامی 9613118290 ریاضی مهندسی عدم رعایت پیشنیاز 4 محمدجواد بیات 9613119070 ترمودینامیک1 عدم رعایت پیشنیاز 5 امیر دانا 9613119145 فیزیک 2  - استاتیک عدم رعایت پیشنیاز 6 زهرا رحمانی 9613117080 تئوری برآورد عدم رعایت پیشنیاز 7 محمدرضا ترابی 9613118100 محاسبات عددی عدم رعایت پیشنیاز 8 بنیامین بامدی 9613116070 سیگنالها و سیستم ها عدم رعایت پیشنیاز 9 محمدجواد صادقی 9613117115 ریاضی 2 عدم رعایت پیشنیاز 10 فائزه خسروی 9613113150 محاسبات عددی عدم رعایت پیشنیاز 11 سید سینا حسینی 9613113120 معادلات دیفرانسیل عدم رعایت پیشنیاز 12 سارا رهنما 9713113095 نقشه برداری 1 و عملیات – استاتیک – ریاضی 2 – آمارو احتمالات عدم رعایت پیشنیاز   مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد

دانشجویان مشروحه ذیل به دلیل عدم وصول نمرات دوره تابستان 98-97 در ترم جاری تا پایان وقت اداری 98/7/17 فرصت دارند نمرات را تحویل آموزش دانشگاه نمایند، در غیر این‌صورت دروسی که رعایت پیش نیاز و هم نیاز نگردیده حذف می شود.

ردیف

نام نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام درس

مشکل

1

امیرحسین حیدری

9613118145

ریاضی مهندسی

عدم رعایت پیشنیاز

2

محسن صادقی

9613118275

معادلات دیفرانسیل

عدم رعایت پیشنیاز

3

علی دلارامی

9613118290

ریاضی مهندسی

عدم رعایت پیشنیاز

4

محمدجواد بیات

9613119070

ترمودینامیک1

عدم رعایت پیشنیاز

5

امیر دانا

9613119145

فیزیک 2  - استاتیک

عدم رعایت پیشنیاز

6

زهرا رحمانی

9613117080

تئوری برآورد

عدم رعایت پیشنیاز

7

محمدرضا ترابی

9613118100

محاسبات عددی

عدم رعایت پیشنیاز

8

بنیامین بامدی

9613116070

سیگنالها و سیستم ها

عدم رعایت پیشنیاز

9

محمدجواد صادقی

9613117115

ریاضی 2

عدم رعایت پیشنیاز

10

فائزه خسروی

9613113150

محاسبات عددی

عدم رعایت پیشنیاز

11

سید سینا حسینی

9613113120

معادلات دیفرانسیل

عدم رعایت پیشنیاز

12

سارا رهنما

9713113095

نقشه برداری 1 و عملیات – استاتیک – ریاضی 2 – آمارو احتمالات

عدم رعایت پیشنیاز

 
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد