قابل توجه متقاضیان پذیرش در رشته علوم ورزشی (مرحله تمدید ظرفیت) نحوه پذیرش این دسته ازدانشجویان صرفا براساس سوابق تحصیلی بوده و هیچ گونه آزمون دیگری وجود ندارد. اسامی پذیرفته شدگان متعاقبا اعلام خواهد شد .   مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد

قابل توجه متقاضیان پذیرش در رشته علوم ورزشی (مرحله تمدید ظرفیت)

نحوه پذیرش این دسته ازدانشجویان صرفا براساس سوابق تحصیلی بوده و هیچ گونه آزمون دیگری وجود ندارد. اسامی پذیرفته شدگان متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد