مشارکت فعال در ارزشیابی اساتید، مشارکت در تأثیرگذاری سیاست های علمی دانشگاه است.   دانشجویان گرامی : نظرخواهی از نحوه عملکرد اعضای هیأت علمی و مدرسان در نیمسال جاری از   9/19/ 97   در سامانه گلستان آغاز شده است. از دانشجویان عزیز دعوت می­ گردد با تکمیل کردن فرم­های ارزیابی در تاریخ فوق و تشویق و ترغیب دیگر دانشجویان به انجام این مهم، گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت را در پیشبرد اهداف و بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه یاری فرمایند.                                     دانشجویان عزیز: دریافت کارت ورود به جلسه امتحان منوط به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان می باشد.                                                                                با آرزوی موفقیت گروه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

مشارکت فعال در ارزشیابی اساتید، مشارکت در تأثیرگذاری سیاست های علمی دانشگاه است.

 

دانشجویان گرامی :

نظرخواهی از نحوه عملکرد اعضای هیأت علمی و مدرسان در نیمسال جاری از  9/19/ 97  در سامانه گلستان آغاز شده است.

از دانشجویان عزیز دعوت می­ گردد با تکمیل کردن فرم­های ارزیابی در تاریخ فوق و تشویق و ترغیب دیگر دانشجویان به انجام این مهم، گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت را در پیشبرد اهداف و بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه یاری فرمایند.                                   

دانشجویان عزیز:

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان منوط به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان می باشد.

 

                                                                             با آرزوی موفقیت

گروه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه