با درخواست دانشجو و تایید کارگروه تخصصی آموزشی سقف تعداد دروس معرفی به استاد در دوره تابستان  سال تحصیلی 98-99 چهار درس می­‌باشد.

با درخواست دانشجو و تایید کارگروه تخصصی آموزشی سقف تعداد دروس معرفی به استاد در دوره تابستان  سال تحصیلی 98-99 چهار درس می­‌باشد.