به اطلاع می رساند دانشجویان عزیز می توانند جهت اطلاع از رتبه خود به سیستم گلستان مراجعه نموده و ازمنوی آموزش. گزارش های آموزش. دانشجو. تطبیق و رتبه. رتبه معدل و واحد گذرانده یک دانشجو(خاص دانشجو) اقدام نمایند.

به اطلاع می رساند دانشجویان عزیز می توانند جهت اطلاع از رتبه خود به سیستم گلستان مراجعه نموده و ازمنوی آموزش. گزارش های آموزش. دانشجو. تطبیق و رتبه. رتبه معدل و واحد گذرانده یک دانشجو(خاص دانشجو) اقدام نمایند.