p.title {font-size: 16px;color: rgb(0, 128, 0);font-weight:bold} p.unlinked {font-size: 14px;} p.linked {font-size: 14px;color: rgb(91, 103, 125);} آئین تکریم و معارفه مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی در سالن جلسات دانشکده انسانی  با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه آقای دکتر سلیمانیان و همکاران آموزش برگزار شد. در این نشست از خدمات و تلاش مجدانه آقای دکتر سید بیژن جیا تجلیل به عمل آمده و آقای دکتر ابراهیم محمدی رازی به عنوان مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه معارفه شدند.  در ادامه همکاران آموزش ضمن عرض سپاس از مدیریت پیشین، برای مدیریت جدید آرزوی موفقیت و پیشرفت داشتند.   

آئین تکریم و معارفه مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی در سالن جلسات دانشکده انسانی  با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه آقای دکتر سلیمانیان و همکاران آموزش برگزار شد. در این نشست از خدمات و تلاش مجدانه آقای دکتر سید بیژن جیا تجلیل به عمل آمده و آقای دکتر ابراهیم محمدی رازی به عنوان مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه معارفه شدند. 

در ادامه همکاران آموزش ضمن عرض سپاس از مدیریت پیشین، برای مدیریت جدید آرزوی موفقیت و پیشرفت داشتند.