سومین سمینار کنترل و بهینه سازی به همت گروه ریاضی کاربردی دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ 24-23 آبان ماه 98  برگزار خواهد شد. آدرس سایت اینترنتی سومین سمینار کنترل و بهینه سازی  

سومین سمینار کنترل و بهینه سازی به همت گروه ریاضی کاربردی دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ 24-23 آبان ماه 98  برگزار خواهد شد.

آدرس سایت اینترنتی سومین سمینار کنترل و بهینه سازی