برگزاری مراسم معارفه دانشجویان باحضور معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برگزاری مراسم معارفه دانشجویان باحضور معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری