مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری در رشته‌های آموزش زبان انگلیسی و مشاوره سال ۱۳۹۸ در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۶ و ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ برای رشته مشاوره)، سه‎شنبه و چهارشنبه (۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ برای رشته آموزش زبان انگلیسی) با شرکت داوطلبان معرفی شده از سوی سازمان سنجش کشور و با حضور اعضای کمیته برگزاری مصاحبه (اعضای هیئت علمی گروه آموزشی زبان‎های خارجی و مشاوره) در دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار گردید. این مرحله، با هدف جذب داوطلبان توانا با رویکرد کیفی‎سازی آموزش عالی در استان و کشور برگزار گردید و از میان داوطلبان مصاحبه شده سه نفر با امتیازهای آموزشی و پژوهشی برتر، تحصیل خود را در مهر ماه ۱۳۹۸ آغاز خواهند نمود. اضافه می‎گردد، بر اساس مصوبه دانشگاه و سازمان سنجش، یک نفر نیز در قالب استعدادهای درخشان به مجموعه دانشجویان دوره دکتری خواهد پیوست.

مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری در رشته‌های آموزش زبان انگلیسی و مشاوره سال ۱۳۹۸ در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۶ و ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ برای رشته مشاوره)، سه‎شنبه و چهارشنبه (۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ برای رشته آموزش زبان انگلیسی) با شرکت داوطلبان معرفی شده از سوی سازمان سنجش کشور و با حضور اعضای کمیته برگزاری مصاحبه (اعضای هیئت علمی گروه آموزشی زبان‎های خارجی و مشاوره) در دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار گردید.

این مرحله، با هدف جذب داوطلبان توانا با رویکرد کیفی‎سازی آموزش عالی در استان و کشور برگزار گردید و از میان داوطلبان مصاحبه شده سه نفر با امتیازهای آموزشی و پژوهشی برتر، تحصیل خود را در مهر ماه ۱۳۹۸ آغاز خواهند نمود. اضافه می‎گردد، بر اساس مصوبه دانشگاه و سازمان سنجش، یک نفر نیز در قالب استعدادهای درخشان به مجموعه دانشجویان دوره دکتری خواهد پیوست.