دو تن از کارکنان حوزه مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد    خانم مهندس وحیده بجنوردی وحید  و  آقای علیرضا باصبر ،   به دلیل مشارکت در تهیه  آمارهای آموزش عالی به کمیته آماربخشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی 2 تقدیرنامه جداگانه، مورد قدردانی قرار گرفتند. کارکنان حوزه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد، این موفقیت ارزنده را پاس داشته و ضمن تبریک به این عزیزان، از خداوند متعال برای ایشان آرزوی موفقیت دارد. شایان به ذکر است، آقای دکتر محمدی رازی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، طی نامه ای از این عزیزان تقدیر کردند.    

دو تن از کارکنان حوزه مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد  خانم مهندس وحیده بجنوردی وحید و آقای علیرضا باصبر، به دلیل مشارکت در تهیه آمارهای آموزش عالی به کمیته آماربخشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی 2 تقدیرنامه جداگانه، مورد قدردانی قرار گرفتند.

کارکنان حوزه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد، این موفقیت ارزنده را پاس داشته و ضمن تبریک به این عزیزان، از خداوند متعال برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

شایان به ذکر است، آقای دکتر محمدی رازی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، طی نامه ای از این عزیزان تقدیر کردند.