تقدیر و تشکر از خدمت رسانی شایسته و پیگیری انجام امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تقدیر و تشکر از خدمت رسانی شایسته و پیگیری انجام امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر طی نامه ای از خدمت رسانی شایسته و پیگیری انجام امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آقای علیرضا باصبر، رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بجنورد تقدیر کرد. متن نامه در ادامه خبر قابل مشاهده می‌باشد.